Algemene voorwaarden

Online Marketing Held

Artikel 1: Definities

Jean-Paul Klerks Producties: de eenmanszaak Jean-Paul Klerks Producties, KvK-nummer 71840877, gevestigd te (6512 CN) Nijmegen, aan de Stijn Buysstraat 6a;

Online Marketing Held: onderdeel van Jean-Paul Klerks Producties;

Opdrachtgever: de wederpartij van Online Marketing Held;

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarin de bepalingen voor het gebruik van de door Online Marketing Held aangeboden web- en aanverwante diensten staan beschreven.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, van toepassing op rechtshandelingen, aanvragen, offertes alsmede de uitvoering van de te sluiten en reeds gesloten Overeenkomsten van Online Marketing Held en worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Online Marketing Held.

Artikel 3: Offerte en aanvaarding

Online Marketing Held stelt een offerte op waarin Online Marketing Held aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Online Marketing Held aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen en programmeren van websites en de online zichtbaarheid verhogen door middel van zoekmachines en social media. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Online Marketing Held. De offerte dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.

Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Online Marketing Held werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Online Marketing Held verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

Online Marketing Held zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Online Marketing Held het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Online Marketing Held is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Online Marketing Held niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijzen en condities zoals vermeld in reeds gedane aanbiedingen en/ of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Duur en opzegging

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen conform hetgeen bepaald is in de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee maanden voor het einde van de overeengekomen looptijd. Wanneer de Overeenkomst tussentijds door Opdrachtgever wordt beëindigd, is Opdrachtgever de totaal overeengekomen som van de reeds verstreken alsmede de nog te verstrijken (maand-)termijnen en/ of de overeengekomen prijs ter finale kwijting aan Online Marketing Held verschuldigd.

Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

Online Marketing Held zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Online Marketing Held het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Online Marketing Held aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Online Marketing Held worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Online Marketing Held zijn verstrekt, heeft Online Marketing Held het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of opnieuw in te plannen. De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever worden doorberekend. Online Marketing Held is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Online Marketing Held is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Online Marketing Held kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van een Overeenkomst als door Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of in enig andere vorm goedkeuring is afgegeven. De administratie van Online Marketing Held is hierin leidend, tenzij Opdrachtgever het tegendeel kan bewijzen.

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Online Marketing Held de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtgever vrijwaart Online Marketing Held voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en deze aan Opdrachtgever toerekenen.

Artikel 6: Voltooiing

Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Online Marketing Held derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7: Privacy en veiligheid

Het gebruik van de Overeenkomst kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Online Marketing Held fungeert hierbij als onafhankelijke tussenpersoon. In die hoedanigheid zal Online Marketing Held zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Opdrachtgever is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het aangaan van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever de verplichting met deze persoonsgegevens van Eindgebruikers om te gaan conform alle hieraan gestelde wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal Online Marketing Held alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Online Marketing Held en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht. Online Marketing Held zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. Online Marketing Held zal met name uiterste zorg betrachten ter voorkoming dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verkrijgen tot gegevens van Opdrachtgever.

Artikel 8: Down time

‘Down time’ is een onderbreking van het Online Marketing Held server-netwerk met algehele onbereikbaarheid van haar diensten, zoals websites, webshops, e-mail en domeinen tot gevolg. Indien Opdrachtgever down time constateert, dient Opdrachtgever direct contact op te nemen met Online Marketing Held. Online Marketing Held spant zich ervoor in Opdrachtgever zo goed mogelijk over de down time te informeren en de down time zo snel mogelijk te beëindigen. Online Marketing Held spant zich ervoor in haar diensten te allen tijde beschikbaar te maken en/ of te houden. Online Marketing Held geeft echter geen garantie voor de beschikbaarheid van haar server-netwerk, tenzij anders overeengekomen. Daarnaast is Online Marketing Held gerechtigd deze dienst te vervangen door een vergelijkbare dienst.

Artikel 9: Onderhoud

Online Marketing Held heeft het recht haar diensten te onderbreken voor onderhoudswerkzaamheden. Indien Online Marketing Held verwacht dat het onderhoud de dienstverlening negatief zal beïnvloeden, spant zij zich ervoor in om Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte stellen, -indien mogelijk-, 7 dagen voorafgaand aan het onderhoud, alsmede voor zover mogelijk het onderhoud te laten plaatsvinden tussen 23:00 en 5:00 uur.

Artikel 10: Domeinnaamregistratie

Online Marketing Held kan niet garanderen dat een door Opdrachtgever ingediende domeinnaamaanvraag mogelijk is of dat deze aanvraag wordt gehonoreerd. Online Marketing Held is niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid een domeinnaam voor Opdrachtgever te registreren.

Artikel 11: Zoekmachine-optimalisatie

Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Online Marketing Held kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

Artikel 12: Advertentiecampagnes

 Indien onderhoud van advertentiecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Online Marketing Held zich inspannen om de afgesproken advertentiecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de advertentiecampagnes aan Opdrachtgever.

De kosten van de advertentiecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s) direct aan Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. Online Marketing Held kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren van een advertentiecampagne wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te voldoen.

Artikel 13: Financiële afspraken en betaling

De financiële afspraken staan vermeld in de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief omzet belasting (BTW). Opdrachtgever dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen. Indien betaling uitblijft, behoudt Online Marketing Held zich het recht voor om alle (buitengerechtelijke en proces) kosten in rekening te brengen en/of de vordering uit handen te geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de openstaande factuur met een minimum van € 150,00. Indien Online Marketing Held genoodzaakt is in rechte haar vorderingen te incasseren is de klant de daadwerkelijk door Online Marketing Held gemaakte kosten die gemoeid gaan met verhalen van de vordering verschuldigd.

Indien een betaling niet bijtijds is voldaan, of in geval een afgegeven SEPA-incasso niet lukt dan wel wordt teruggeboekt, is Opdrachtgever automatisch in verzuim. Online Marketing Held is gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening, zoals de hosting van websites, e-mailadressen en domeinnamen op te schorten, totdat de verplichtingen door Opdrachtgever volledig zijn nagekomen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en of andere kosten van Online Marketing Held ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de door Online Marketing Held gebruikte servers, hosting en/ of eigendomsrecht(en) van derden, zal een aanpassing van de overeengekomen prijs plaatsvinden.

Jaarlijks heeft Online Marketing Held de mogelijkheid om een inflatiecorrectie door te voeren. Een eventueel hieruit voortvloeiende prijsaanpassing zal uiterlijk één maand voor de correctie gecommuniceerd worden met Opdrachtgever. Voor het uitvoeren van extra werk ten behoeve van de website van Opdrachtgever brengt Online Marketing Held kosten in rekening. Extra kosten zullen te allen tijde mondeling dan wel schriftelijk op duidelijke wijze gecommuniceerd worden met Opdrachtgever.

Artikel 14: Annulering

In geval van opzegging door Opdrachtgever, welke niet aan Online Marketing Held is toe te rekenen, zijn alle door Online Marketing Held ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door Online Marketing Held ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 15: Rechten van intellectueel eigendom

Online Marketing Held gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Online Marketing Held zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Online Marketing Held liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.

Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Online Marketing Held Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.

De door Online Marketing Held ontwikkelde Werken blijven eigendom van Online Marketing Held. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Het is Online Marketing Held toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Online Marketing Held door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreukmakende handeling betalen aan Online Marketing Held. Dit doet niets af aan het recht van Online Marketing Held om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 16: Gebruik en licentie

Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Online Marketing Held, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestem­ming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Online Marketing Held bekend te zijn gemaakt. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Online Marketing Held niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrek­te licentie komt te vervallen; vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is, indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Online Marketing Held heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn/ haar eigen publiciteit en/ of promotie dan wel in te zetten voor een door Online Marketing Held te selecteren Opdrachtgever.

Artikel 17: Gebreken en klachten

Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient Opdrachtgever eventuele bezwaar ter zake de uitvoering van de opdracht binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na voltooiing van de betreffende (deel-)opdracht schriftelijk aan Online Marketing Held te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames gemeld na verloop van voornoemde periode worden niet meer geaccepteerd.

Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Reclame is niet mogelijk, indien: – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtgever; – Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen van Online Marketing Held; – Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Online Marketing Held (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Indien de inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat Online Marketing Held niet toegerekend worden en Opdrachtgever kan daaraan geen recht ontlenen om te reclameren.

In geval Opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor in lid 1 bepaalde reclameert en zijn reclame door Online Marketing Held gegrond wordt bevonden, zal Online Marketing Held te hare keuze de opdracht alsnog (opnieuw) uitvoeren of een prijsreductie verlenen. De door Opdrachtgever hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.

Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht.

Artikel 18: Opschorting en ontbinding

Online Marketing Held is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever:

  • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, of
  • overlijdt of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld, of
  • enige uit kracht der wet, bepalingen uit de overeenkomst tot dienstverlening of deze condities van de op haar rustende verplichting niet nakomt, of
  • naar het oordeel van Online Marketing Held aanstootgevende en/ of discriminerende content plaatst op haar domein, website en/ of informatiedragers;
  • overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf,

heeft Online Marketing Held door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de Overeenkomst, waaronder het hosten van websites, e-mailadressen en domeinen, door een schriftelijke verklaring te staken, op te schorten dan wel te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, contractueel verschuldigde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, (incasso-)kosten en schade. Daarnaast zijn de openstaande en (contractueel-)verschuldigde bedragen van Opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 19: Elektronische communicatie

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Online Marketing Held en Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Online Marketing Held en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Online Marketing Held als Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van Online Marketing Held leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever. Het is Online Marketing Held toegestaan om gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische doeleinden. Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, mag Online Marketing Held bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is vereist. Ook mag Online Marketing Held haar rechtsverhouding op grond van de overeenkomst tot dienstverlening, zonder nadere medewerking van Opdrachtgever aan een derde overdragen. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Kennisgevingen op grond van de gesloten Overeenkomst dienen schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

Online Marketing Held is nimmer aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is de aansprakelijkheid van Online Marketing Held beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekeraar dekking biedt.

Artikel 21: Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Online Marketing Held voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 22: Overmacht

Indien de uitvoering van een Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is Online Marketing Held gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de Overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te hare keuze, met vergoeding aan Online Marketing Held van gemaakte kosten en zonder dat Online Marketing Held tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Onder over­macht wordt te dezen verstaan elke van de wil van Online Marketing Held onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurgevaar, werkstaking, brand, transportmoeilijkheden, computer- of andere storingen.

Artikel 23: Reparatieclausule nietigheden

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht of Overeenkomst. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/ Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als hiervoor genoemd, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is alsmede eenzelfde economisch resultaat wordt behaald. Onverminderd het hiervoor bepaalde kunnen Opdrachtgever en Online Marketing Held desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en).

Artikel 24: Wijziging algemene voorwaarden

Indien Online Marketing Held zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht, is zij bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging gaat in op het moment dat Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld.

Artikel 25: : Plaats van nakoming, toepasselijk recht, conflictoplossing

De vestigingsplaats van Online Marketing Held is de plaats waar Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Online Marketing Held moet voldoen.

Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Online Marketing Held is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker Online Marketing Held is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker Online Marketing Held het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 26: : Slotbepalingen

Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per email te bevestigen.

© Jean-Paul Klerks Producties

KvK 71840877

BTW NL228170722B01

© Jean-Paul Klerks Producties

KvK:   71840877

BTW: NL228170722B01

Website made by Online Marketing Held

Cookie-instellingen

Edit your consent settings or view privacy policy.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen
Scroll naar top
Smiley

Welkom terug! Als we je ergens mee kunnen helpen.. Wij staan voor je klaar.

Smiley

Welkom terug! Als we je ergens mee kunnen helpen.. Wij staan voor je klaar.

Meld je aan voor kennis, nieuws en tips #B2B marketing

Spam? No worries. Daar houden wij ook niet van.